Regulamin

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego należącego do FUNDACJI RODZINY DEJEWSKICH FORTIOR IN UNUM IM. ELISABETH M. POHLER z dnia 1 listopada 2022 r.

§1. Definicje: Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

„Organizator” – FUNDACJA RODZINY DEJEWSKICH FORTIOR IN UNUM IM. ELISABETH M. POHLER z siedzibą w Grudziądzu, ul. Filomatów 2, 86-300 Grudziądz, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000971191; adres poczty elektronicznej fundacjaDejewskich@gmail.com;

„Projekt” – prowadzony przez Organizatora Projekt „Kolędowa Moc” mający na celu wsparcie emocjonalne dla ludzi samotnych, przewlekle chorych czy wykluczonych poprzez śpiewanie i/lub granie kolęd w domach tychże osób w okresie Świąt Bożego Narodzenia;

„Usługobiorca” – osoba fizyczna zamieszkała na terenie Grudziądza, samotna, przewlekle chora bądź wykluczona, która chce skorzystać z Usług świadczonych przez Organizatora w ramach Projektu w celu otrzymania Dzieła realizowanego przez Zespół;

„Zespół” – grupa osób śpiewająca lub grająca kolędy w ramach Projektu dla Usługobiorców;

„Serwis” – serwis internetowy należący do Organizatora, w ramach których Organizator świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem: www.koledowamoc.pl;

„Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;

„Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Zespołów i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na Rejestracji i Zamawianiu;

„Dzieło” – śpiewanie lub granie kolęd przez Zespół w domu Usługobiorcy na terenie Grudziądza;

„Rejestracja” – elektroniczna procedura zgłoszenia udziału Zespołu w Projekcie w oparciu o niniejszy Regulamin polegająca na wskazaniu osób, chcących wykonać Dzieło w domu Usługobiorcy oraz ich Dostępności;

„Zamówienie” – elektroniczna procedura zaproszenia Zespołu przez Usługobiorców, zgodnie z podaną w Serwisie dostępnością, tj. na wybrany dzień i godzinę. Procedura wymaga w szczególności podania odpowiednich danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z wyświetlonymi na stronie Serwisu formularzem oraz akceptacji Regulaminu;

„Dostępność” – wybrane dni i godziny podane przez Zespół, w których zobowiązuje się do wykonania Dzieła dla Usługobiorcy;

„Harmonogram” – lista zaplanowanych w czasie Dzieł, przygotowana na podstawie Dostępności i Rejestracji.

§2. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Zespołów i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług w ramach Projektu.

2. Organizator w Serwisie udostępnia Zespołom i Usługobiorcom Regulamin przed złożeniem Zamówienia oraz przed Rejestracją.

3. Zespół i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

4. Organizator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

5. Zespół oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3. Akceptacja Regulaminu:

1. Zespół w celu Rejestracji w Projekcie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

2. Usługobiorca w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3. Zespół akceptuje Regulamin przy Rejestracji.

4. Usługobiorca akceptuje Regulamin przy składaniu Zamówienia.

5. Regulamin jest dostępny pod adresem www.koledowamoc.pl/regulamin.

§4. Usługi:

1. Korzystanie z Usług w ramach Projektu jest bezpłatne.

2. Organizator świadczy Usługi określone w Regulaminie.

3. Dostęp do Usług może być ograniczony w wyniku braku Rejestracji Zespołów bądź Zamówień Usługobiorców.

4. Organizator nie gwarantuje dostępu do Usług wszystkim Zespołom i/lub Usługobiorcom.

§5. Prawa i obowiązki Organizatora:

1. Organizator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w okresie od 1 listopada 2022 r. do wyczerpania dostępności Zespołów.

2. Organizator, na podstawie Dostępności i Zamówień, zobowiązuje się do przygotowania Harmonogramu i przekazania go Zespołom.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

b) wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

c) odmowy świadczenia Usług, jeżeli Zespół lub Usługobiorca narusza Regulamin,

d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Zespołu lub Usługobiorcy oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem.

5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisów Organizatora, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Organizator podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

§6. Prawa i obowiązki Zespołu:

1. Zespół ma prawo do wielokrotnej Rejestracji w Projekcie.

2. Zespół ma prawo zmienić swój skład osobowy w dowolnym momencie z zachowaniem postanowień Regulaminu. Zmiany osobowe w składzie Zespołu muszą zostać zgłoszone Organizatora przed wykonaniem Dzieła.

3. Rejestracja Zespołu w Projekcie jest jednoznaczna z przyjęciem zobowiązania do wykonania Dzieła dla Usługobiorcy zgodnie z podaną przez Zespół Dostępnością.

4. Udział Zespołu w Projekcie jest bezpłatny.

5. W przypadku, gdy w skład Zespołu wchodzą osoby niepełnoletnie, opiekun prawny Zespołu ma obowiązek uzyskać i przekazać Organizatora zgodę/y opiekuna/ów prawnego/ych osób nieletnich na ich udział w Projekcie. Brak dostarczenia zgody/zgód na udział nieletnich w Projekcie wyklucza Zespół z Projektu.

6. Zespół wykonuje Dzieło na własny koszt i odpowiedzialność.

7. Zespół nie otrzymuje wynagrodzenia od Organizatora za wykonanie Dzieła ani za inne czynności wykonane w ramach Projektu.

8. Zespół nie otrzymuje zwrotu kosztów od Organizatora za koszty poniesione w celu wykonania dzień (np. koszty transportu do Usługobiorcy).

9. Zespół wykona Dzieło/a zgodnie z dostarczonym przez Organizatora Harmonogramem.

10. Zespół otrzyma dane osobowe Usługobiorcy jednorazowo, wyłącznie w celu wykonania Dzieła.

11. Zespół usunie otrzymane od Organizatora dane osobowe Usługobiorcy bezpośrednio po wykonaniu Dzieła.

§7. Prawa i obowiązki Usługobiorcy:

1. Usługobiorca ma prawo do złożenia jednorazowego Zamówienia za pomocą Serwisu.

2. W przypadku kilkukrotnego złożenia Zamówienia, Organizator zrealizuje w ramach Projektu tylko jedno Zamówienie.

3. Udział Usługobiorcy w Projekcie jest bezpłatny.

4. Jednorazowe Zamówienie za pomocą Serwisu może złożyć osoba fizyczna upoważniona przez Usługobiorcę lub opiekun prawny Usługobiorcy.

5. Usługobiorca ma prawo zmienić złożone Zamówienie w dowolnym czasie, jednakże Organizator nie gwarantuje wówczas realizacji Dzieła.

6. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę jest jednoznaczne z jego gotowością przyjęcia Zespołu we wskazanym w Zamówieniu miejscu i czasie w celu wykonania Dzieła.

7. W przypadku, gdy Usługobiorca jest osobą niepełnoletnią bądź osobą częściowo lub całkowicie pozbawioną zdolności do czynności prawnych, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na uczestnictwo Usługobiorcy w Projekcie.

8. Usługobiorca przyjmuje Zespół na własny koszt i odpowiedzialność.

9. Usługobiorca nie otrzymuje wynagrodzenia od Organizatora za przyjęcie Zespołu.

10. Usługobiorca nie otrzymuje zwrotu kosztów od Organizatora za koszty poniesione podczas przyjęcia Zespołu.

11. Usługobiorca otrzyma od Organizatora potwierdzenie dnia i godziny wykonania Dzieła przez Zespół.

§8. Pozostałe i obowiązki Zespołów i Usługobiorców.

1. Zespół oraz Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

b) publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

c) wykorzystywania Projektu do reklamowania towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych przez Organizatora, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach Projektu;

e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Projektu;

f) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.

2. Zespół oraz Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Organizatora o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Organizator po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

§9. Ochrona prywatności i dane osobowe:

1. W ramach Serwisu Organizator przetwarza dane osobowe członków Zespołów oraz Usługobiorców zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności”.

§10. Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie:

1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Organizatora, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, Zespół udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i materiały audio / wideo, jednocześnie:

a) udziela Organizatora nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Organizatora na następujących polach eksploatacji:

I. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,

II. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,

III. rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;

b) w zakresie licencji określonej w pkt. a. udziela Organizatora licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,

c) pozostawia Organizatora swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Organizator ma obowiązek oznaczenia autorstwa,

d) oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz że przyjmuje on wobec Organizatora pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Organizatora jakichkolwiek roszczeń.

3. W przypadku skorzystania przez Zespół lub Organizatora z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zespół lub Organizator wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Organizatora na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

4. Licencja i zgoda, o których mowa w ust. 2 i 3, może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

§11. Zmiany Regulaminu:

1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

2. Zespół i Usługobiorca mają prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Organizatora oświadczenie o jej nieprzyjęciu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Zespół przesyła pocztą elektroniczną na adres fundacjadejewskich@gmail.com.

4. Złożenie przez Zespół lub Usługobiorcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rezygnacją przez Zespół bądź Usługobiorcę z udziału w Projekcie.

§12. Prawo i jurysdykcja właściwa:

1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

§13. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”,

e) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2) Załączniki oraz Polityka Prywatności stanowią integralną część Regulaminu.

3) Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2022 r.